Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn vBulletin

Bước 01: Đăng nhập vào Admincp của mã nguồn vBulletin

Bước 02: Ở mục Styles & Templates -> Chọn Replacement Variable Manager

Bước 03: Tạo một biến mới thay thế cho từng hạng mục trong bảng sau

Bước 04: Cuối cùng, danh sách các biến thay thế của bạn sẽ giống như sau:

Cuối cùng kiểm tra lại mã nguồn bằng cách xem source trả về, nếu các url gọi đến các tài nguyên css, javascript từ Free CDN có nghĩa là đã thành công.

Thảo luận: Hướng dẫn cài đặt Free CDN mã nguồn vBulletin

Leave a Reply